Avís legal

Pere Santos Forrellad, amb DNI núm. 33876912M i amb adreça postal al carrer València núm. 463, E, 3ra - 08013 Barcelona, en representació de l'empresa Servicios y proyectos de ingeniería y consulting, INGENIEROS ASOCIADOS, SA (en endavant IASA) en qualitat d'Administrador Solidari (segons poder atorgat davant notari en data 11.12.2018 i amb número de protocol 3.669) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que apareix a la pàgina d'Internet de IASA).
Amb els límits establerts a la llei, IASA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisions les dades o informacions que es contenen en sobre pàgines d'Internet.
Els continguts i informació no vinculen a IASA ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
La pàgina d'Internet de IASA podria contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que IASA no pot controlar. Per tant, IASA no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.
Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de IASA o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de IASA.

Política de privadesa

Mitjançant aquest lloc web IASA NO RECABA, NO EMMAGATZEMA i NO GESTIONA dades de caràcter personal de ningú. El/s formulari/s que pugueren formar part d’aquest lloc web tenen per única funció permetre als usuaris fer consultes via email a IASA, i els correus electrònics que es puguin rebre per aquest mitjà seran tractats per IASA d’acord al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades. Per al cas en que, accidentalment, algun usuari pugui proporcionar dades de caràcter personal en les seves comunicacions es declara que aquestes dades serien tractades als fitxers de IASA amb la única finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores de la pàgina web. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant correu electrònic a ia@ingenierosasociados.es o a l'adreça carrer València núm. 463, E, 3ra - 08013 Barcelona.

INGENIEROS ASOCIADOS, SA | Cif: A08959678 | carrer València 463, E, 3a | 08013 Barcelona | Tfn: 93 487 56 02 | Fax: 901 021 748 |  ia@ingenierosasociados.es
Empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Volum 6247, Llibre 5535, Secció 2ª, Foli 050, Full 74055, Inscripció 1ª | © Ingenieros asociados 2020